14 . 05 . 2013

Model Citizen

Editorial

OTW-May-2013-Asley-Scott.4OTW-May-2013-Asley-Scott.1OTW-May-2013-Asley-Scott OTW-May-2013-Asley-Scott.13 OTW-May-2013-Asley-Scott.11 OTW-May-2013-Asley-Scott.7 OTW-May-2013-Asley-Scott.5 OTW-May-2013-Asley-Scott.3 OTW-May-2013-Asley-Scott.2 OTW-May-2013-Asley-Scott.9

Simple + wearable everyday awesomeness ..

OTW May 2013  ||  photography: Cecy Young  ||  model: Ashley Scott  ||  styling: Samia Giobellina  +  Astrid Gevrey

BLOGLOVIN  ||  INSTAGRAM